Algemene voorwaarden

De algemene voorwaarden van Lafeli zijn van toepassing op al onze producten, diensten, aanbiedingen en overeenkomsten.

 

Identiteit van de ondernemer

 

Lafeli handelend onder de naam: Lafeli.nl

 

Vestigings- en bezoekadres: 's-Gravendijkwal 56, 3014 EE, Rotterdam

hierna te noemen: Lafeli

KvK- nummer: 51780321

BTW-nummer: NL850167991B01

Emailadres: info@lafeli.nl

Telefoonnummer: 06-46825783, 06-18393306

 

 

Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

1. Lafeli: de vof Lafeli

2. Algemene voorwaarden: deze algemene voorwaarden

3. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;

4. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met Lafeli;

5. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door Lafeli georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;

6. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen;

7. Schriftelijk: op schrift, per e-mail of per fax.

8. Producten: de producten die door Lafeli op haar internetsite worden aangeboden.

9. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;

10. Website: www.lafeli.nl

 

Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Lafeli en iedere overeenkomst die tot stand komt tussen Lafeli en een consument en tussen Lafeli en een rechtspersoon die handelt inde uitoefening van een beroep of bedrijf.

2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de Lafeli zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.

3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

5. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Lafeli waarbij voor de uitvoering derden dienen te worden betrokken.

6. Van de algemene voorwaarden kan slecht schriftelijk worden afgeweken, onder de uitdrukkelijke toestemming van Lafeli. Indien van een onderdeel van de algemene voorwaarden wordt afgeweken, blijven de overige bepalingen onverkort van kracht.

7. Indien door een gerechtelijke uitspraak of door een bindende uitspraak van een andere bevoegde instantie één van de artikelen van de algemene voorwaarden vernietigbaar wordt verklaard, blijven de overige bepalingen van de algemene voorwaarden onverkort van kracht.

 

Artikel 3. Het aanbod

1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als Lafeli gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden Lafeli niet.

3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:

·         de prijs inclusief belastingen;

·         de eventuele kosten van aflevering;

·         de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;

·         het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;

·         de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;

·         de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen de Lafeli de prijs garandeert;

·         de manier waarop de consument, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen;

·         de eventuele andere talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;

·         de gedragscodes waaraan Lafeli zich heeft onderworpen en de wijze waarop de consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen; en

 

Artikel 4. De overeenkomst

1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Lafeli onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door Lafeli is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.

3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Lafeli passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal Lafeli daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

4. Lafeli kan zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien Lafeli op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

5. Lafeli zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:

a. het bezoekadres van de vestiging van Lafeli waar de consument met klachten terecht kan;

b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;

c. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;

d. de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de Lafeli deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst;

e. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.

6. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

 

Artikel 5. Herroepingsrecht

1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de Lafeli bekend gemaakte vertegenwoordiger.

2. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de Lafeli retourneren, conform de door de Lafeli verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

3. Het op enigerlei wijze gebruiken/verbruiken van de inhoud van de producten, of het zodanig openen dat de inhoud wordt blootgesteld, of handelen anderszins, dat het product onverkoopbaar maakt is in dit kader niet toegestaan.

 

Artikel 6. Kosten in geval van herroeping

1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen de kosten van terugzending voor zijn rekening.

2. Indien de consument een bedrag heeft betaald, zal Lafeli dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending, terugbetalen. De werkelijke kosten voor het terugstorten van de ontvangen betalingen komen voor rekening van de consument.

 

Artikel 7. Uitsluiting herroepingsrecht

1. Lafeli kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor zover voorzien in lid 2 en 3. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien Lafeli dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.

2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:

a. die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;

b. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;

c. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;

d. die snel kunnen bederven of verouderen;

e. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;

f. voor losse kranten en tijdschriften;

g. voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.

 

Artikel 8. Levering en uitvoering

1. Lafeli zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van haar producten.

2. Levering geschiedt na totstandkoming van de overeenkomst met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen, tenzij een langere leveringstermijn is overeengekomen. Indien bezorging vertraging ondervindt, zal de leveringstermijn kunnen uitlopen met een termijn van 30 dagen.

3. Consument is verplicht om bij aflevering de producten in ontvangst te nemen op het tijdstip van aflevering. Aflevering geschiedt op het adres van consument dat bij Lafeli bekend is gemaakt. Consument is gehouden om elke adreswijziging onmiddellijk aan Lafeli mede te delen.

4. Het is Lafeli toegestaan verkochte producten in gedeelten te leveren. Dit geldt niet indien een deellevering geen zelfstandige waarde heeft.

5. Alle door Lafeli geleverde producten blijven het eigendom van Lafeli totdat de koper aan alle betalingsverplichtingen uit alle met Lafeli gesloten koopovereenkomsten is nagekomen.

 

Artikel 9. Prijs

1. Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld, zijn de door Lafeli afgegeven prijzen:

- in euro’s

- exclusief BTW

- op basis van door Lafeli gehanteerde minimum hoeveelheden

- exclusief kosten van verzending, verpakking, vervoer en assurantie

2. Gedurende in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van verandering in btw-tarieven.

3. In afwijking van het vorige lid kan Lafeli producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar Lafeli geen invloed op heeft, met variable prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde richtprijzen, worden bij het aanbod vermeld.

4. Lafeli heeft de bevoegdheid om de bedongen prijs binnen 3 maanden na totstandkoming van de overeenkomst te verhogen, zoals bedongen in de overeenkomst. De consument is in dat geval bevoegd de overeenkomst te ontbinden.

5. Lafeli heeft de bevoegdheid om de bedongen prijs na 3 maanden na totstandkoming van de overeenkomst te verhogen, zoals bedongen in de overeenkomst en deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.

6. Lafeli kan niet gehouden worden aan prijsvermeldingen die evident onjuist zijn, bijvoorbeeld als gevolg van kennelijke zet- of drukfouten.

 

Artikel 10. Betaling

1. Betalingen kunnen worden uitgevoerd per creditcard (Mastercard en VISA) of via iDeal. Alle bestellingen dienen door de consument te worden betaald, volgens de door de consument gekozen betaalmethode.

2. Lafeli is gerechtigd om de nakoming van verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten, in geval van toerekenbare niet-nakoming door de consument van zijn verplichtingen op grond van de overeenkomst.

3. Indien de betaling door de consument geschiedt per creditcard, geldt het volgende. De verstrekte creditcardgegevens worden nagetrokken voordat de betaling geschiedt. Producten worden alleen verzonden naar het adres dat tijdens de bestelling door de consument op de internetsite van Lafeli wordt opgegeven als zijnde het adres van de creditcardhouder.

 

Artikel 11. Garantie

1. Lafeli staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat Lafeli er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.

2. Een door Lafeli, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover Lafeli kan doen gelden.

3. De consument dient de gekochte producten bij aflevering of zo spoedig daarna als mogelijk te (laten) onderzoeken. Hierbij dient de consument na te gaan of het geleverde aan de overeenkomst beantwoordt, te weten:

of de juiste producten zijn geleverd; 

of de afgeleverde producten wat betreft kwantiteit (bijvoorbeeld de hoeveelheid en het aantal) overeenstemmen met het overeengekomene;

of de afgeleverde producten voldoen aan de overeengekomen kwaliteitseisen of, indien deze ontbreken, aan de eisen die gesteld mogen worden voor een normaal gebruik en/of handelsdoeleinden.

Indien het geleverde product een gebrek vertoont, heeft de consument recht op herstel van het product. Lafeli kan er voor kiezen om het product te vervangen indien herstel op bezwaren stuit. De consument heeft slechts recht op vervanging indien herstel van het product niet mogelijk is.

4. De garantie geldt niet indien schade het gevolg is van een onjuiste behandeling dan wel het niet juist opvolgen van instructies.

 

Artikel 12. Aansprakelijkheid

1 Lafeli is, behoudens opzet en grove schuld, op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade ontstaan ten gevolge van de onjuistheid en/of onvolledigheid en/of onrechtmatigheid van de inhoud van het gebruik van het product.

2. Alle aanwijzingen op de verpakking en bijsluiters dienen te worden opgevolgd. Voor afwijkend gebruik en/of hantering daarvan wordt door Lafeli geen aansprakelijkheid aanvaard.

3. De aansprakelijkheid van Lafeli is beperkt tot het bedrag van de door de assuradeur van Lafeli in een onderhavig geval te verstrekken uitkering.

4. Indien de verzekering in enig geval geen dekking biedt of niet tot uitkering overgaat, en Lafeli aansprakelijk is, is de aansprakelijkheid van Lafeli beperkt tot tweemaal de factuurwaarde van de transactie, althans dat gedeelte van de transactie waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

 

Artikel 13. Geschillenbeslechting

Alle geschillen die tussen partijen mochten ontstaan, naar aanleiding van hun overeenkomst dan wel van nadere overeenkomst en andere handelingen in samenhang met de onderhavige overeenkomst zullen worden beslecht door de rechtbank te Rotterdam.

 

Artikel 14. Toepasselijk recht

Op elke overeenkomst tussen gebruiker en de consument is Nederlands recht van toepassing. Het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.

 

Artikel 15.  Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

Powered By OpenCart
Lafeli © 2017